BHXH phải trợ cấp cho công chức viên chức được:

BHXH phải trợ cấp cho công chức viên chức được:

A. Ghi tăng chi hoạt động

B. Ghi giảm nguồn kinh phí

C. Ghi giảm quỹ BHXH

D. Không có trường hợp nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

BHXH phải trợ cấp cho công chức viên chức được:

BHXH phải trợ cấp cho công chức viên chức được:

 

A. Ghi tăng chi hoạt động

B. Ghi giảm nguồn kinh phí

C. Ghi giảm quỹ BHXH

D. Không có trường hợp nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng