Bên trong tag MAP, chúng ta sử dụng tag AREA để xác định vùng diện tích của hình ảnh làm hotspot

Bên trong tag MAP, chúng ta sử dụng tag AREA để xác định vùng diện tích của hình ảnh làm hotspot

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: