bar();

bar();

var bar;

function bar() {

console.log(‘first’);

}

bar = function () {

console.log(‘second’);

};

bar();

foo();

function foo() {

console.log(1);

}

var foo = function () {

console.log(2);

};

function foo() {

console.log(3);

}

foo();

Đoạn code sau sẽ cho kết quả:

A. second first 1 3

B. first second 3 2

C. second first 3 3

D. first second 3 3

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: