Bảo mật là kỹ thuật che dấu thông tin không cho phép các thực thể:

Bảo mật là kỹ thuật che dấu thông tin không cho phép các thực thể:

A. Có quyền truy xuất

B. Không có quyền truy xuất

C. Từ chối dịch vụ

D. Được phép từ chối dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: