Báo cáo tổng hợp về thu NSNN thuộc loại báo cáo tài chính theo cách phân loại nào?

Báo cáo tổng hợp về thu NSNN thuộc loại báo cáo tài chính theo cách phân loại nào?

A. Nội dung kinh tế

B. Thời gian

C. Đối tượng sử dụng

D. Theo công dụng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng