Báo cáo tài chính nào được lập ở đơn vị hành chính sự nghiệp:

Báo cáo tài chính nào được lập ở đơn vị hành chính sự nghiệp:

A. Báo cáo luân chuyển tiền tệ

B. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

C. Thuyết minh báo cáo tài chính

D. Cả b và c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng