Báo cáo ngoại trừ thuộc dạng của báo cáo:

Báo cáo ngoại trừ thuộc dạng của báo cáo:

A. Chấp nhận toàn bộ.

B. Chấp nhận từng phần.

C. Từ chối.

D. Trái ngược.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng