Báo cáo kiểm toán là gì?

Báo cáo kiểm toán là gì?

A. Là báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm toán do các kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập để trình bày ý kiến nhận xét của mình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

B. Là báo cáo về kết quả kiểm toán của kiểm toán viên.

C. Là báo cáo bằng miệng về những ý kiến nhận xét của kiểm toán viên.

D. Là báo cáo để bày tỏ ý kiến nhận xét của kiển toán viên về kết quả kiểm toán.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng