Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính cần đảm bảo các nội dung chủ yếu nào?

Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính cần đảm bảo các nội dung chủ yếu nào?

A. Tiêu đề báo cáo “báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính”

B. Tên địa chỉ của công ty kiểm toán

C. Tên địa chỉ và xác định báo cáo tài chính được kiểm toán

D. Tất cả các nội dung nói trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng