Bằng chứng nào nói chung được xem là đầy đủ khi:

Bằng chứng nào nói chung được xem là đầy đủ khi:

A. Bằng chứng được thu thập là hợp lý khách quan.

B. Có đầy đủ bằng chứng để có thể đưa ra quy định cơ bản hợp lý cho một ý kiến về báo cáo tài chính.

C. Bằng chứng có chất lượng về tính hợp lý, khách quan và không thiên lệch.

D. Bằng chứng được thu thập bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng