Bằng chứng nào có mức độ tin cậy cao nhất là các chứng từ, tài liệu:

Bằng chứng nào có mức độ tin cậy cao nhất là các chứng từ, tài liệu:

A. Cung cấp trực tiếp cho kiểm toán viên từ các nguồn độc lập từ bên ngoài.

B. Có nguồn gốc từ bên ngoài nhưng đã qua xử lý bởi hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu lực của khách hàng.

C. Của khách hàng với hệ thống kiểm soát nội bộ kém hiệu lực.

D. Thu thập trực tiếp bằng các phương pháp giám sát tính toán của các kiểm toán viên độc lập.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng