Bảng cân đối tài khoản ở đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm các tài khoản:

Bảng cân đối tài khoản ở đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm các tài khoản:

A. Tài khoản loại 1->4

B. Tài khoản 1->6

C. Tài khoản loại 1->4 và tài khoản loại 0

D. Tài khoản loại 1->6 và tài khoản loại 0 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng