Bảng cân đối kế toán không được lập ở đơn vị hành chính sự nghiệp là do:

Bảng cân đối kế toán không được lập ở đơn vị hành chính sự nghiệp là do:

A. Không cần thiết cho đơn vị và các đối tượng sử dụng

B. Dơn vị không đủ khả năng để lập

C. Do thực hiện không đẩy đủ nguyên tắc cơ sở dồn tích

D. Do không đủ 10 loại tài khoản như trong doanh nghiệp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

350 câu Học kế toán quản trị