Bạn không thể xác định một hình ảnh trực tiếp như đường dẫn hypertext

Bạn không thể xác định một hình ảnh trực tiếp như đường dẫn hypertext

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: