Bạn không cần phải kết nối Internet để kiểm tra 1 trang web bất kỳ trên máy tính

Bạn không cần phải kết nối Internet để kiểm tra 1 trang web bất kỳ trên máy tính

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: