Bạn hiểu Virus tin học là gì?

Bạn hiểu Virus tin học là gì?

A. Là một chương trình máy tính do con người tạo ra,

B. Có khả năng tự dấu kín, tự sao chép để lây lan,

C. Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học.

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng