Bạn đang sử dụng FTP trong Command Promt, bạn muốn tạo một thư mục mang tên “Test” trên máy cục bộ của bạn (bạn vẫn không thoát khỏi FTP). Bạn sẽ sử dụng lệnh gì?

Bạn đang sử dụng FTP trong Command Promt, bạn muốn tạo một thư mục mang tên “Test” trên máy cục bộ của bạn (bạn vẫn không thoát khỏi FTP). Bạn sẽ sử dụng lệnh gì?

A. #md test

B. !md test

C. Md Test

D. Mkdir test

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: