Bạn có thể kết hợp nhiều cấu trúc khác nhau, ví dụ như linear và hierarchical

Bạn có thể kết hợp nhiều cấu trúc khác nhau, ví dụ như linear và hierarchical

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: