Bạn có một địa chỉ lớp C, và bạn cần 10 subnets. ạn muốn mình có nhiều địa chỉ cho mỗi mạng. Vậy bạn chọn subnet mask nào sau đây:

Bạn có một địa chỉ lớp C, và bạn cần 10 subnets. ạn muốn mình có nhiều địa chỉ cho mỗi mạng. Vậy bạn chọn subnet mask nào sau đây:

A. 255.255.255.192

B. 255.255.255.224

C. 255.255.255.240

D. 255.255.255.248

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: