Bộ quản lý trình bày mặc định cho một khung chứa kiểu Panel là:

Bộ quản lý trình bày mặc định cho một khung chứa kiểu Panel là:

A. FlowLayout

B. BorderLayout

C. GridLayout

D. GridBagLayout

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: