Ba giai đoạn tổng quát của công nghệ phần mềm?

Ba giai đoạn tổng quát của công nghệ phần mềm?

A. Definition, development, support

B. What, how, where

C. Programming, debugging, maintenance

D. Analysis, design, testing 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: