Ba giá trị đầu tiên của text-shadow theo thứ tự là gì?

Ba giá trị đầu tiên của text-shadow theo thứ tự là gì?

A. vertical, blur, horizontal 

B. blur, vertical, horizontal 

C. vertical, horizontal, blur 

D. horizontal, vertical, blur

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Ba giá trị đầu tiên của text-shadow theo thứ tự là gì?

Ba giá trị đầu tiên của text-shadow theo thứ tự là gì?

A. vertical, blur, horizontal 

B. blur, vertical, horizontal 

C. vertical, horizontal, blur 

D. horizontal, vertical, blur

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: