Ở chế độ thiết kế (Layout view), chúng ta có thể Insert Table hoặc Draw Layer

Ở chế độ thiết kế (Layout view), chúng ta có thể Insert Table hoặc Draw Layer

A. True

B. False

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: