text-transform: uppercase dùng để định dạng cho thành phần hiệu ứng

 text-transform: uppercase dùng để định dạng cho thành phần hiệu ứng

A. In hoa

B. In hoa kí tự đầu tiên ở mỗi từ

C. In thường

D. Không áp dụng hiệu ứng nào cả

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: