Asset Panels dùng để

Asset Panels dùng để

A. Quản lý hình ảnh trong website

B. Quản lý phim ảnh trong website

C. Quản lý các siêu liên kết trong website

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: