“aptech”.length trả lại giá trị là ____. 

“aptech”.length trả lại giá trị là ____. 

A. 5

B. 6

C. 7

D. Error

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: