API là gì?

API là gì?

A. Thư viện mã nguồn của Java.

B. Là thư viện chứa các thành phần phần mềm tạo sẵn cung cấp các chức năng cho chương trình Java.

C. Thư viện cung cấp giao diện đồ họa cho chương trình Java.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: