Đoạn mã nào sau đây in ra màn hình chữ “Equal”:

Đoạn mã nào sau đây in ra màn hình chữ “Equal”:

int x = 100;

float y = 100.0F;

if (x == y) {

System.out.println(“Equal”);

}

 

Integer x = new Integer(100);

Integer y = new Integer(100);

if (x == y) {

System.out.println(“Equal”);

}

 

String x = “100”;

String y = “100”;

if (x == y) {

System.out.println(“Equal”);

}

 

D. Câu A và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: