Đoạn mã HTML nào sau đây được sử dụng cho việc upload tập tin trong form?

Đoạn mã HTML nào sau đây được sử dụng cho việc upload tập tin trong form?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: