Đoạn lệnh nào sẽ đưa ra lỗi biên dịch?

Đoạn lệnh nào sẽ đưa ra lỗi biên dịch?

Chọn một câu trả lời

A. class A { public A(int x) {} }

B. class A {}

class B extends A { B() {}}

C. class A { A() {}}

class B { public B() {} }

D. class Z { public Z(int) {} }

class A extends Z { }

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  ” class Z { public Z(int) {} }

class A extends Z { }”

Vì:

Tham số truyền cho hàm tạo của lớp Z chưa xác định tên nên sinh lỗi.

Tags:

Đoạn lệnh nào sẽ đưa ra lỗi biên dịch?

Đoạn lệnh nào sẽ đưa ra lỗi biên dịch?

Chọn một câu trả lời

A. class A { public A(int x) {} }

B. class A {}

class B extends A { B() {}}

C. Class A { A() {}}

class B { public B() {} }

D. class Z { public Z(int) {} }

class A extends Z { }

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  ” class Z { public Z(int) {} }

class A extends Z { }”

Vì:

Tham số truyền cho hàm tạo của lớp Z chưa xác định tên nên sinh lỗi.

Tham khảo: Giáo trình: [1] mục 5.2

Tags: