Đoạn code nào sau đây sử dụng tính năng kế thừa của Python?

Đoạn code nào sau đây sử dụng tính năng kế thừa của Python?

class Foo:

Pass

 

class Foo(object):

pass

class Hoo(object)

pass

 

class Foo:

pass

class Hoo(Foo):

pass

 

D. Không có đáp án chính xác.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: