any([2>8, 4>2, 1>2])

any([2>8, 4>2, 1>2])

 Output của hàm sau là gì?

A. Error

B. True

C. False

D. 4>2

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: