ạng thập phân của số 10101001 là:

 ạng thập phân của số 10101001 là:

A. 163

B. 167

C. 169

D. 168

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: