ạng nhị phân của số 101 là:

 ạng nhị phân của số 101 là:

A. 01100111

B. 01100101

C. 11100100

D. 01100011

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: