all(3,0,4.2)

all(3,0,4.2)

Output của hàm sau là:

A. True

B. False

C. Error

D. 0

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: