all([2,4,0,6])

all([2,4,0,6])

Kết quả của hàm sau là gì?

A. Error

B. True

C. False

D. 0

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: