Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards?

Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards?

A. The World Wide Web Consortium

B. Microsoft

C. Netscape

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: