Ai là người viết tài liệu SRS?

Ai là người viết tài liệu SRS?

A. Người quản lý dự án

B. Phân tích viên

C. Lập trình viên

D. Khách hàng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: