Ai là người không thích hợp để tham dự vào nhóm FAST (facilitated application specification techniques):

Ai là người không thích hợp để tham dự vào nhóm FAST (facilitated application specification techniques):

A. Kỹ sư phần cứng và phần mềm

B. Đại diện nhà sản xuất

C. Đại diện thị trường

D. Nhân viên tài chánh cao cấp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: