Ai đang làm các chuẩn cho Web?

Ai đang làm các chuẩn cho Web?

A. Tổ chức World Wide Web Consortium(W3C)

B. Mozilla

C. Google

D. Microsoft

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: