Giá trị mặc định của một biến kiểu char là?

 Giá trị mặc định của một biến kiểu char là?

A. u0000

B. \uFFFF

C. 0F

D. 0x

 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: