Biến f nào sau đây là biến đại diện?

 Biến f nào sau đây là biến đại diện?

A. float f;

B. public static f;

C. double CA(int f)

D. Không có giá trị đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: