Đấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fread();

Đấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fread();

A. int fread( void *ptr, int size, FILE *f, int n);

B. int fread( FILE *f, void *ptr, int size, int n);

C. int fread( int size, void *ptr, int n, FILE *f);

D. int fread( void *ptr, int size, int n, FILE *f);

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: