Định kỳ đơn vị tính và phân bổ số lãi trả chậm:

Định kỳ đơn vị tính và phân bổ số lãi trả chậm:

A. Nợ TK 627, 641, 642/ Có TK 242

B. Nợ TK 217/ Có TK 242

C. Nợ TK 632/ Có TK 242

D. Nợ TK 635/ Có TK 242

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng