Định dạng nào dưới đây dùng để hiển thị một số thực:

Định dạng nào dưới đây dùng để hiển thị một số thực:

A. “%f”

B. “%u”

C. “%i”

D. “%float”

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: