Đẳng thức nào sau đây mô tả chính xác nhất giao thức UDP?

Đẳng thức nào sau đây mô tả chính xác nhất giao thức UDP?

A. UDP = IP

B. UDP = TCP – (tính tin cậy)

C. UDP = ICMP + (phân kênh theo địa chỉ cổng)

D. UDP = TCP – IP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: