Đối với mã sửa sai Hamming, cho xâu nhận được là 1010011110011001100, xâu gốc sẽ là:

Đối với mã sửa sai Hamming, cho xâu nhận được là 1010011110011001100, xâu gốc sẽ là:

A. 10100111001001

B. 10100111001101

C. 10100011001001

D. 10100101001001

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Đối với mã sửa sai Hamming, cho xâu nhận được là 1011100110010000100, xâu gốc sẽ là:

Đối với mã sửa sai Hamming, cho xâu nhận được là 1011100110010000100, xâu gốc sẽ là:

A. 10010011001001

B. 10010011000101

C. 10010011010001

D. 10010011000001

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: