Đối với mã sửa sai Hamming, cho xâu gốc là 10000011010011, xâu truyền đi là: 

Đối với mã sửa sai Hamming, cho xâu gốc là 10000011010011, xâu truyền đi là: 

A. 1001000110110010111

B. 1001000110010010111

C. 1001010110110010111

D. 1001010110110010111

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Đối với mã sửa sai Hamming, cho xâu gốc là 10100111000011, xâu truyền đi là:

Đối với mã sửa sai Hamming, cho xâu gốc là 10100111000011, xâu truyền đi là:

A. 1010001110010010110

B. 1010001110010011110

C. 1010001110010001110

D. 1010011110010011110

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: