Đối với các số liệu không được phản ánh trên các chứng từ (tài khoản kiểm toán, sổ kiểm toán, báo cáo tài chính) khi tiến hành kiểm toán các số liệu này, kiểm toán thường sử dụng phương pháp nào?

Đối với các số liệu không được phản ánh trên các chứng từ (tài khoản kiểm toán, sổ kiểm toán, báo cáo tài chính) khi tiến hành kiểm toán các số liệu này, kiểm toán thường sử dụng phương pháp nào?

A. Điều tra phỏng vấn

B. Thử nghiệm, quan sát

C. Xác nhận

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng