Để xuất khẩu báo cáo ra các định dạng Excel; PDF; … ta chọn số thứ tự nào trong hình trên?

Để xuất khẩu báo cáo ra các định dạng Excel; PDF; … ta chọn số thứ tự nào trong hình trên?

                                                                 

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng